04B Quart de primària grup B.

 • MITJÀ DE CONTACTE AMB ELS ALUMNES:
 • CORREU ELECTRÒNIC DE LA TUTORA: mariadelpilar19@cpblaibonet.net
  • Les tasques es lliuraran via Google Classroom. Les consultes i dubtes es respondran tan aviat com es pugui així com arribin.
 • CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ FÍSICA: rafelgomila@cpblaibonet.net
  • Tots els dimarts i dijous rebran les propostes per mitjà del Classroom. Es resoldran el dubtes just que els vegi utilitzant el mateix canal (Classroom o correu electrònic) pel que s’hagin tramès.
 • CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESPECIALISTA DE MÚSICA: msalva16@cpblaibonet.net
  • Les tasques es faran mitjançant l’entorn Google Classroom i seguiran l’horari ordinari. En cas de dubte, es podran comunicar a través del mateix entorn o per correu electrònic a msalva16@cpblaibonet.net . Es contestaran tan aviat com sigui possible.
 • CORREU ELECTRÒNIC DEL MESTRE DE RELIGIÓ: mescalas15@cpblaibonet.net
  • Via Google Classroom, blog de l’aula i correu electrònic. En cas de dubtes o consultes es contestaran tan aviat com sigui possible.

CONSIDERACIONS GENERALS:

TUTORA:

Prèviament vull dir que en aquests moments el grup ja ens havíem familiaritzat amb el classroom però encara no teníem prou domini en el maneig del teclat com per ser funcional. Per tant les feines és lliuraran totes a través del classroom però els alumnes les realitzaran al seu quadern.
Encara que s’intentarà programar petites activitats de cara a que els nens puguin anar utilitzant progressivament el teclat de manera funcional i poder fer activitats amb retorn directe.

Hi ha un Classroom per a cada assignatura.
– Revisar cada dia el Classroom de les assignatures que tenen aquell dia.
-Allà hi trobaran les activitats programades per aquell dia.
– Cada activitat va acompanyada d’unes instruccions introductòries molt concretes per guiar el nin en la feina i que li creïn pocs dubtes.
– Els deman que les llegeixin bé i en tenir ho clar que comencin.
– Que qualsevol dubte m’ho diguin per Classroom o per correu electrònic que jo estic tot el matí per ells.
-Hi ha feinetes que m’han d’enviar i altres que no.
Les feinetes que m’han d’enviar ho poden fer a través del Classroom o correu electrònic, jo les corregiré i les tornaré.
Hi ha altres activitats que són de resposta més tancada i aquestes no les han d’enviar. Al cap d’uns dies prudencials per donar temps a que tots o la majoria de nins puguin fer- les, jo els enviaré un solucionari perquè ells mateixos puguin revisar-les. Concretament:
– Matemàtiques els aniré enviant dosificat el solucionari.
– Català i castellà, penjaré al Classroom, al cap d’uns dies, les mateixes activitats que els alumnes han de fer, resoltes. En el cas d’exercicis de redactar, me’ls enviaran pel Classroom o per correu electrònic, jo els corregiré i els ho tornaré enviar.
-Socials/Naturals,els alumnes fan feina de recerca de informació, d’investigació, d’organització de la informació.
Ells ja tenen el procés bastant assolit.
Han d’enviar una foto de la feina final: mural, lapbook… encara que algun alumne ja m’ha demanat d’enviar-me un vídeo amb la seva exposició oral i com que és una iniciativa que ha sortit d’ells, ho acceptaré, encara que domés per als qui voluntàriament ho vulguin fer.
-També feim tests autocorrectius a través del Classroom, d’aplicació a les àrees de Llengua catalana, Llengua castellana i Matemàtiques. No descart l’aplicació en altres assignatures adaptant-nos a les necessitats que aquesta nova situació ens pugui plantejar.

EDUCACIÓ FÍSICA:

Les propostes que plantegem les  farem arribar a través del Classroom o el correu electrònic de l’alumnat.

Bàsicament es tractarà de fer reptes i jocs que a més de repassar aspectes ja treballats durant els curs ens serviran per a mantenir-nos actius i entretenguts.

Les activitats i jocs proposats es centraran en els aspectes següents:

 1. Reptes físic a realitzar amb material o sense en funció de la disponibilitat d’espai de l’habitatge de cada alumne.
 2. Activitats destinades a establir hàbits d’activitat física, d’higiene postural, alimentària, etc. durant els dies que haguem d’estar confinats a casa.
 3. Jocs i reptes que es puguin fer amb germans o familiars per intentar que aquests dies de dificultats esdevenguin una oportunitat per a fer cohesió familiar.
 4. Recursos interactius, recomanacions d’aplicacions i eines educatives en xarxa, etc. 

Tenim en compte que no tot l’alumnat té les mateixes possibilitats de moviment a casa, ni tampoc la mateixa capacitat per a accedir a la xarxa, no només per temes econòmics o de disponibilitat d’equipament adient sinó també pel fet que moltes famílies hauran de realitzar les seves feines habituals de manera telemàtica, fet que obligarà a establir una organització familiar que permeti donar abast a tot. Per tant les propostes seran obertes i molt diversificades per a què sigui el propi alumnat qui les pugui resoldre en funció de la seva creativitat, capacitats i possibilitats d’espai i temps. Donam llibertat a l’alumnat perquè decideixi el millor moment per a fer les propostes i que en facin la valoració pertinent al mestre (cometaris, vídeos, fotos…) que donarà retorn tot d’una que les vegi.

Pel que fa a l’apartat 4 hem de ser conscients que durant tants dies és impossible que l’alumnat no dediqui molt temps a estar connectat a qualsevol tipus de pantalla, per tant hem de facilitar-los eines i recursos el més didàctics i pedagògics possible per evitar que facin ús de jocs o altres eines menys recomanables.

MÚSICA:

Es treballaran els instruments, les seves famílies, els conceptes i les cançons apreses a classe.

RELIGIÓ:

Es faran petites activitats centrades en el temps litúrgic de la Pasqua.